მობ: +995 555693699

                                        მონაცემების შეცვლა

ჩვენი კომპანიის წლების მანძილზე დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილებიდან გამომდინარე გთავაზობთ ნებისმიერი მოდელის კომპიუტერისა თუ ლეპტოპის შინაგანი მონაცემების შეცვლას, მონაცემების შეცვლის ფასია 100 ლარი ორგანიზაციებისთვის ხოლო 70 ლარი კერძო პირებისთვის. ქვემოთ კი განვიხილავთ მონაცემების შეცვლის შესახებ. კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების პირობებში მნიშვნელოვანია ამ ტექნოლოგიების როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტა. ხშირ შემთხვევაში ორგანიზაციის განვითარებასთან, გაფართოებასთან და გაზრდასთან ერთად დინამიურად ვითარდება და იზრდება კომპიუტერული შესაძლებლობები. კომპიუტერული მონაცემები დინამიურია, იგი განვითარებადია დროსა და სივრცეში. დროში განვითარება გულისხმობს ახალი კომპიუტერული ტექნოლოგიების დანერგვას, სივრცეში განვითარება კი კომპიუტერული მონაცემების ტერიტორიულ გაფართოებას და შესაბამისად მასში შემავალი კოდების რაოდენობის გაზრდას. ასეთ ვითარებაში აქტუალურია კომპიუტერული მონაცემების შეცვლა განხორციელდეს მისი ეფექტიანობის, საიმედოობისა და უსაფრთხოების გათვალისწინებით, რისი უზრუნველყოფაც შესაძლებელია მათემატიკური მოდელირების, კერძოდ კი ლოგიკურ ალბათური მოდელირებისა და ზუსტი საინჟინრო გამოთვლების საფუძველზე.დასახული მიზნიდან გამომდინარე შესრულდა შემდეგი ამოცანები: კომპიუტერული მონაცემების შეცვლის განხილვა, შედარებითი ანალიზის ჩატარება, კომპიუტერული მონაცემების განვითარების დინამიკის განხილვა და ანალიზი, კომპიუტერული მონაცემების შეცვლის საიმედოობას, უზრუნველყოფასა და ხარისხს. მაჩვენებლების განსაზღვრა, კომპიუტერული მონაცემების საიმედოობის ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება, საიმედოობის რაოდენობრივი შეფასება ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების გამოყენებით მონაცემების ოპტიმიზაცია და ცვლილება. პროცესორი მიკროსქემა, რომელიც წარმოადგენს კომპიუტერის მთავარ კომპონენტს, მართავს მის მუშაობას და აწარმოებს ყველა სახის გამოთვლებს, ანუ ამუშავებს ინფორმაციას. კომპიუტერის სწრაფქმედება და წარმადობა დიდადაა დამოკიდებული პროცესორის ტაქტურ სიხშირესა და ბირთვების რაოდენობაზე, ამიტომ ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია პროცესორის მონაცემების შეცვლაც. დედაპლატა წარმოადგენს სისტემური ბლოკის ძირითად ნაწილს, რომელიც განსაზღვრავს კომპიუტერის არქიტექტურასა და მწარმოებლურობას. მას ასევე უწოდებენ სისტემურ პლატას, ძირითად ან მთავარ პლატას. იგი აკავშირებს სხვადასხვა მოწყობილობებს პროცესორთან და არეგულირებს ამ მოწყობილობებიდან წამოსულ იმპულსებს. ამიტომ ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია დედაპლატის მონაცემების შეცვლაც. ოპერატიული მეხსიერება ინფორმაციის დროებითი საცავია, რომელშიც პროცესორის მიერ დასამუშავებელი მონაცემები და პროგრამები იწერება. რაც უფრო მეტია ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა და ტაქტური სიხშირე, მით უფრო მაღალია კომპიუტერის წარმადობა. ამიტომ ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია ოპერატიულის მონაცემების შეცვლაც.ვიდეობარათი კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილი, რომლის დანიშნულებაა გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავება და მონიტორზე მოწოდება. ინფორმაციის დამუშავება ხდება გრაფიკული პროცესორის (GPU) საშუალებით. გრაფიკული პროცესორის ბირთვების რაოდენობა და ვიდეო მეხსიერების მოცულობა დიდ გავლენას ახდენს ამ მოწყობილობის წარმადობაზე, ამიტომ ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია ვიდეობარათის მონაცემების შეცვლაც. კვების ბლოკის დანიშნულება არის სისტემური ბლოკის ყველა კვანძისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება. კომპიუტერის ამ კომპონენტის ძირითად მახასიათებელს წარმოადგენს სიმძლავრეამიტომ ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია კვების ბლოკის მონაცემების შეცვლაც. მყარი დისკი წარმოადგენს ინფორმაციის მუდმივ საცავს. ამ მოწყობილობის ძირითადი მახასიათებლებია მაგნიტური დისკის ბრუნვის სიხშირე და მეხსიერების მოცულობა, ამიტომ ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია მყარი დისკის მონაცემების შეცვლაც. SSD მეხსიერება მყარი დისკის მსგავსად გამოიყენება ინფორმაციის ხანგრძლივად შენახვისთვის, მაგრამ წაკითხვისა და ჩაწერის ოპერაციებს ასრულებს გაცილებით სწრაფად, ზემოთ მოყვანილი ალგორითმით შესაძლებელია SSD მეხსიერების მონაცემების შეცვლაც. 

                                                               

                                              

უკან გვერდზე

 

თქვენი IP მისამართი